Suspaustas liežuvis

Suspaustas liežuvis
Lietuvių mitologinė sakmė


Keliu važiavo žmogus. Žiūri – vidury kelio sustojusi moteris taip pat važiuota. Kad ir ką ji daro savo arkliui – tas nė krust, nė iš vietos nepajuda. Žmogus klausia, kas pasidarė. Moteris sako:

– Važiavo koks latvis pro šalį, sukirto arkliui botagu – arklys ir nebeina.

Žmogus iššoko iš ratų, paėmė moters botagą, nupjovė botkotį, perskėlė ir įspraudė į perskeltą botkotį sustabdyto arklio liežuvį.

Praslinkus trumpam laikui, žiūri – atbėga latvis, iškišęs liežuvį, o ant liežuvio – botkotis. Šaukia, kad nuimtų botkotį. Tada žmogus kad pradės savo botagu vanoti latviui kailį, kad ims perti! Latvis tik šaukia, rėkia. Žmogus sako:

– Moki sustabdyti, mokėk ir paleisti! Žinok, su kuo juokus krečiąs!

Gerai išpėręs kailį, nuėmė latviui botkotį nuo liežuvio. Vos nuėmė, žiūri – ir arkliui nukrito. Tada visi nuvažiavo savais keliais.