Prisiminimai
Petras Cvirka
Eilėraštis iš rinkinio „Pirmosios mišios“, išleisto 1928 m. Kaune. Išspausdino Darbuotojų Koperatinės Bendrovės spaustuvė.


Supyniau plaukus ir vėl išpyniau.
Kaip greitai bėga mūsų dienos...
Vyniojas valandos. Kaip ilgos valandos
Vyniojas tavo juodos kasos.

Neprimenu gerai naktų to skaičiaus
Ir tos pakvaišusios širdies kalbų, –
O tai ten būtų tiek daug, daugybė,
Kaip tavo kasose juodų plaukų...

Neprimenu gerai ir tųjų vasarų,
Kai svaiginai mane kvapu gėlių, –
O tai pabirtų man gailios ašaros,
Kaip mirtų lapai ant kasų...

✶✶✶

Neverk, kad kasos pametė jau spalvą.
Ir laikas nunešė anas dienas, –
Ugnim apsuksiu tavo galvą
Ir pabučiavimu išdeginsiu akis...