Gyvenimo katarinka

Gyvenimo katarinka
Petras Cvirka
Eilėraštis iš rinkinio „Pirmosios mišios“, išleisto 1928 m. Kaune. Išspausdino Darbuotojų Koperatinės Bendrovės spaustuvė.


O, aš žinau,
Kad už tų gatvių gatvės trinka.
Ir visi pilki keliai subėga į plačią rinką,
Kur visi savo laime ir savo gyvastim prekiauja
Ir alkani, nuskurę velka savo naštą.
Tenai mačiau, kaip senas žydas suko katarinką
Ir kaip širma naktis atėjo į tuščią rinką,
Nupirkti nuogus kūnus ir vystančią jaunatvę...
Tenai girdėjau verkiant seną katarinką,
Kaip seną motiną netekusią vaikų.
Ir bado virpančiu balsu skambėjo visos gatvės.
Stulpus nakvynės nugaroms elgetos prispaudė.
Patiltės, laiptai priglaudė ten valkatų kaimenę
Ir drebuly, sapnuodami duoną, jie snaudė...
Kai gatvėse, už gatvių ir nakties turgavietėse
Pavargus juokės bado katarinka.