1323 m. prieš spalio 2 d. Rygos miesto tarybos laiškas Gediminui

Šviesiajam valdovui viešpačiui Gediminui, dievo malone lietuvių ir rusų karaliui, Rygos miesto tarėjai [siunčia] sveikinimą viešpatyje.

Tebūna jums žinoma, jog mes jūsų laišką, neseniai mums siųstą, gavome; iš jo sužinojome, jog esate pasirengę su mumis sudaryti taiką bei paliaubas, kaip geros atminties Vytenis, jūsų brolis ir pirmtakas, su mumis buvo sudaręs, ir, be to, [rašote], kad savo pasiuntinius pasiųstume be jokio būkštavimo pasjus.

Todėl žinokite, kad savo pasiuntinius tuo reikalu pas jus mielu noru pasiųstume, bet už brolius to padaryti negalime; mat, jie patys siunčia savo pasiuntinius pas jus, kada nori; o mes to padaryti negalėsime, nes visai nežinome, kokius sprendimus jie daro: jie mums nieko nepraneša.

Todėl jus, sumanusis valdove, primygtinai ir tvirtai prašome, kad jokios atskiros taikos bei paliaubų nesudarytumėte su tais broliais, išskyrus [tą atvejį], kai yra sutarimas iš trijų pusių, būtent, arkivyskupo ir jo kapitulos, teutonų brolių magistro ir mūsų - Rygos miesto, kaip tai paprastai būdavo daroma iš seno.

Be to, jūs prašėte atrašyti apie mūsų arkivyskupo reikalus; todėl žinokite, kad ponas mūsų arkivyskupas Romos kurijoje, kaip tikrai mums tapo žinoma, visuose reikaluose prieš minėtuosius brolius pasiekė to, ko norėjo, ir tikimės, jog jis pats, viešpačiui leidžiant, greitai linksmas sugrįš.

Vis dėlto tegu bus žinoma jums, valdove, kad jūsų plėšikėliai mums daro daug žalos visai arti mūsų miesto; todėl jus nuolankiai prašome, kad teiktumėtės plėšikėlius taip patvarkyti, kad tokios žalos mums daugiau nebetektų patirti.

Būkite sveiki.

Dėkojame jūsų malonybei už draugišką mums visai neseniai rašytą laišką; todėl težino jūsų karališkoji dosnybė, kad broliai mus vargina skaudžiai ir įvairiais būdais, net paliaubų metu nesivaržo žiauriai užmušinėti mūsų bendrapiliečius tiek mūsų mieste, tiek už jo; todėl nežinome, ar neužeis jiems noras ir kada priešiškai užpulti mus ir mūsų miestą.

Todėl labai prašome jūsų šviesybę tuo atveju, jei minėtieji broliai sumanys mus užpulti, atidėjus viską, atskubėti mums į pagalbą, kaip jūs pasiūlėte mums savo laiške; todėl prašome, kad jokios taikos nesudarytumėte su minėtaisiais broliais, kur mes nebūtume, kaip ir jie, tos pačios taikos sutarties [dalyviai].

Be to, jūs rašėte mums, kad praneštume jums apie mūsų arkivyskupo reikalus. Taigi žinokite, kad jo reikalai kurijoje, kaip neseniai gavome žinią, yra geroje būklėje, .ir tikimės jį patį greitai parvyksiant. .

Būkite sveiki.

Rašyta Andriejaus vigilijoje.

Be to, gavome žinių, kad ponas Dovydas yra karalius Pskove. Taigi, kadangi ir jūs pats esate [su juo] ypač geri draugai, todėl labai prašome jūsų šviesybę, kad teiktumėtės taip patvarkyti, kad jis, jūsų malonei tarpininkaujant, būtų ir mūsų miesto draugas ir globotų mūsų bendrapiliečius, nes jie dažnai keliauja per jo žemę; mes [iš savo pusės] stengiamės atsilyginti savo patarnavimais.

NuorodosKeisti